HMS rådgiver

Leder plikter å drive HMS arbeid jf. IK forskriftens krav

Resultatet er trygghet for ansatte og sikre miljø og bedriftens øvrige verdier mot overlast.

Arbeidstilsynet beskriver det slik:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) sier at den som leder virksomheten plikter å sørge for systematisk oppfølging av krav regelverket stiller til HMS i sin bedrift. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. Hensikten med systemet er å sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide. Internkontroll er kvalitetssikring.

Få et par timers bistand– å få etablert eller oppdatert HMS-systemet. Først og fremst for å sikre virksomheten (mennesker, miljø og andre verdier) man leder/eier – som er hovedformålet med IK-forskriften. Men også for ikke å pådra seg straffansvar den dagen selv et mindre uhell/arbeidsulykke skjer. Arbeidstilsyn og politiet er myndigheter som ofte undersøker hvorfor «det gikk galt».

Arbeidstilsynet primært for å avdekke og korrigere evt. mangler (lære av hendelser) – Politiet primært for å avdekke et evt. straff- og erstatningsansvar. Mangler en oppdatert risikokartlegging eller er HMS-systemet mangelfult pådrar man seg et stort og unødvendig ansvar.

Våre HMS-erfaringer fra olje og gass industrien som har vært foregangsbransjen i Norge, har vi forenklet og tilpasset til våre mindre bedrifter i andre bransjer. Vi bistår med å få på plass de enkelte «skal-krav» som i sum er internkontroll-kravet:

  1. Sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten
  2. Sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer
  3. Sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes
  4. Fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet – MÅ DOKUMENTERES
  5. Ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt – MÅ DOKUMENTERES
  6. Kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene – MÅ DOKUMENTERES
  7. Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen – MÅ DOKUMENTERES
  8. Foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt – MÅ DOKUMENTERES

Bli oppdatert

…få de viktigste nyheter, myndighetskrav, fag-nyheter og statistikker som påvirker sikkerheten rundt oss i hverdagen.

Vi deler egne og andres gode råd og tips og formidler det som gir oss mer trygghet for mindre penger.

Send en melding

Vi deler gjerne råd og erfaringer, hvis det kan hjelpe andre.

Har dere behov for informasjon eller konkret tilbud – sender vi uforpliktende det dere trenger.

Gleder oss til å høre fra dere.

Sharing Safety er å dele - så del i vei med kolleger og kjente